The Leica Builder is an integrated part of the L3D prefab system

L3D prefab.

L3D prefab er et komplet system til at lave CAD-skabeloner. Med L3D kan du i én arbejdsgang opmåle, tegne og levere skabeloner til produktion af bygningselementer. L3D anvendes til en bred vifte af opgaver: bordplader, skabe, altaner, -ja endda til aptering af sejlbåde. Med L3D får du et fleksibelt og højtydende system, hvor kvaliteten er i særklasse.
Show website in english Vis hjemmesiden på dansk

Hardware

L3D prefab omfatter følgende:
 • 1 stk. Builder 509 totalstation
 • 1 stk. GST05 Stativ
 • 1 stk. GEV102 Datakabel
 • 2 stk. GEB121 Internt batteri
 • 1 stk. GKL112 Basic lader
 • 1 stk. Batteriadapter
 • 1 stk. Stativfod
 • 1 stk. L3D prefab licens
L3D kan installeres på alle gængse windows operativsystemer.
til toppen

Installation

Kør installationsprogrammet L3Dprefab.msi.

Kontroller at der er forbindelse til bluetooth senderen. Følg særskilt vejledning for PC'ens bluetooth-driver. Aflæs bluetooth'ens comport nummer. Kontroller at bluetooth forbindelsen er etableret uden sikkerhedskode.
Start L3Dprefab. Klik på Indstillinger -indstillinger.
Indtast navn på comport og evt. navn på databasebibliotek. Klik opdater.
Systemet er nu klar til brug.
til toppen

Opstart

Start L3D prefab og klik på Indstillinger -indstillinger.
Kontroller at følgende værdier er som ønsket:
 • COM port: Navn på Bluetooth-COM port, f.eks. "COM6".
 • Max. afvigelse fra flade (mm): Største tilladte afstand mellem et målt punkt og væg. Hvis afstanden overskrides underinddeles væggen.
 • Databasebibliotek: Sti til det bibliotek, hvor dokumentation og tegninger gemmes.
 • Afstand til væg (mm): Fugebredde mellem væg og bordplade.
 • Nøjagtighed (mm): Største tilladte afvigelse ved beregning af opstillingspunkter.
 • Instrument: Vælg fra listen.
 • Rens kanter: Tolerance for automatisk rensning af bordkanter.
 • Tekst højde: Højde af tekster og dimensioner i mm.
 • Sprog: Vælg fra listen.
Denne kontrol foretages første gang systemet benyttes og hver gang en ny bruger skal betjene systemet samt ved ændringer i systemet.

Indstillinger
til toppen

Opmåling

 • Start L3Dprefab og indtast ordre ID: • Opsæt evt. refleksbrikker i alle punkter, som skal måles. Opsæt mindst 3 fikspunkter. Fikspunkter skal være placeret, så de dækker det område, der måles. De skal desuden placeres i god afstand fra instrumentet. På porøse flader opsættes malertape under refleksbrikker for at undgå afskalning.

  Der placeres mindst 2 målepunkter på hver væg. Målepunkterne skal så vidt muligt placeres i hver sin ende af væggen. Målepunkterne skal placeres i samme højde som bordpladens kommende placering. Der skal placeres et mellempunkt for hver 1 meter.

  Hvis væggen ikke er helt retliniet placeres flere målepunkter mellem yderpunkterne.
  Ved måling til rør skal der måles midt på røret (rørets dimension indtastes under opmåling).
  Meget spidse vinkler til væggene bør undgås. Der må aldrig måles i vinkler under 15 grader. Den synlige laser-markør skal altid være helt inde på refleksbrikken. Hvis dette ikke kan lade sig gøre kan der evt. opsættes 2 brikker eller større brik. Laser-markøren må aldrig lyse op på kanten af refleksbrikken. Hvis der er kanter, som ikke kan måles direkte, kan der evt. opsættes lægte i flugt med væggen, som opmåles til påsatte refleksbrikker. Lægten kan opsættes med dobbeltklæbende tape. Denne metode må kun anvendes på korte kanter mindre end ca. 25 cm.

 • Instrumentet opstilles og tændes. Det forbindes til bluetooth senderen.
 • Fodskruerne justeres, så instrumentet står vandret. Dette kontrolleres på instrumentets rørlibeller, som skal være midterstillede selv om instrumentet drejes 90 grader. Instrumentstativet skal opstilles på stabilt underlag. I lejligheder med blødt gulv bør stativbenene så vidt muligt placeres over bærende bjælker. Hvis gulvet giver sig, skal opmålingen ske uden at servicemedarbejderen flytter sig undervejs.

 • Klik på Indstillinger -Opmål: • -Følg vejledningen på skærmen.

 • Opmål mindst 2 fikspunkter. Hvis du måler til det samme punkt flere gange, så husk at indsætte det rigtige punktnummer: • Mål til højde-reference, f.eks. gulv eller sokkel. Vælg evt. etage. Hvis referencen ikke kan ses, kan der indtastes en offset højde over referencen. Der skal altid måles mindst en højde-reference: • Mål vægge. Væggene måles i fortløbende rækkefølge med mindst 2 mål på hver. Hver opmærksom på, at en væg kan have store udsving fra den ene til den anden ende. For at opnå højest mulig præcision bør der på længere vægge måles supplerende punkter midtvejs. Desuden skal der altid måles i den rigtige højde. Der kan evt. måles flere etager i samme opstilling. Hvis der skal startes et nyt forløb af vægge tastes -Ny væg: • Mål profiler. Start med at måle 2 basepunkter, som danner den linie, profilen vil referere til. Vælg om profilen skal være vinkelret på eller parallel med basen. -Dette kan skiftes, når der tastes -Ny profil. Vælg objekttype i listen. Start ny objekter ved
  -at vælge nyt objekt i listen.
  -at taste -Ny linie
  -at taste -Luk polygon, som lukker den aktuelle figur
  Der kan tegnes flere profiler fra samme base, ved at taste -Ny profil. Der kan tegnes profiler fra ny base ved at taste -Ny væg: • Mål detaljer.Vælg mellem forskellige objekttyper. Alt efter, hvad der er valgt måles
  -Punkter
  -Liniestykker
  -Rør
  Ved måling af rør sigtes på midten af røret. Efter opmåling indtastes rørets diameter. Metoden kan kun bruges til lodrette rør. • Efter endt måling, kan der enten afsluttes eller fortsættes i -Ny opstilling: • Hvis der vælges -Ny optilling, kan der fortsættes fra ny opstilling. Husk at de første 2 mål, så skal tages til kendte fikspunkter.
  Hvis der vælges -Afslut måling, fortsættes til: Kontrol af fikspunkter. Der skal nu måles til mindst ét kendt fikspunkt.
  I begge tilfælde kontrollerer L3D selv, om målingen holder den krævede nøjagtighed.
  Hvis der er for store fejl, slettes alle mål siden sidste godkendte kontrol. • Opmålingen er nu færdig, men kan genoptages ved mål til kendte fikspunkter.
 • til toppen

  Efterbehandling

  Efter endt opmåling kan tegnepanelet bruges til færdiggørelse af skabelonen.
  Tegnepanelet består af en række forskellige værktøjer:

  - Tegneværktøjer til at indtegne og redigere skabeloner og dimensioner mv.:

  - Hjælpeværktøjer, som understøtter tegneredskaberne:


  - og Lagkontrol, som styrer, hvor nye objekter bliver indtegnet:

  Desuden findes der en række særlige funktioner i top panelet, bl.a. offset af bagkant og forkant af skabelon, samt -Rens Kanter, som retter konstruktionsfejl. F.eks. hjørner, der ikke lukker helt, og overlappende linier. Funktionen sikrer, at tegningen kan læses af CNC-maskiner mv.:


  til toppen

  Efterbehandling, trin for trin

  1. Vælg objekttype i -Lagkontrol og tegn bagkant:
  2. Skjul målinger:
  3. Tegn forkanter:
  4. Tegn skabelonens afslutning ud i rummet ved brug af parallel forskydning:
  5. Skær kanter mod hinanden:
  6. Opdel kanter, som skifter kanttype:
  7. Påfør dimensioner:
  8. Roter alt , aktiver polær lås og påsæt hovedmål:
  9. Kontrollér dimensioner med tommestok eller distancemåler.
  10. Rens kanter:
  11. Tilføj eventuelle detaljer feks. afrundede hjørner:
  12. Gem tegningen:
  13. Skabelonen er nu klar til at blive sendt til produktion:

  N.B! Der skal altid foretages kontrol af hoveddimensioner og kritiske kanter. Kritiske kanter omfatter:

  • Kanter som er målt i meget spids vinkel
  • Kanter som er flyttet ud (ikke synlige fra instrument)
  • Kanter som er konstrueret ud fra dimensionsmål
  • Kanter, hvor der kan være risiko for refleksion fra blanke flader i nærheden

  Vær omhyggelig med valg af lagnavn. De bestemmer forståelsen af tegningen siden hen.

  til toppen

  Efterbehandling, Alle funktioner:

  • Tegn. Gentegner hele tegningen og gendanner opmålingen:
  • Offset bagkant. Tegn bordpladens bagkant. Klik på en væg, klik på den side, hvor bordpladen skal være:
  • Offset forkant. Tegn bordpladens forkant. Klik på 2 eller flere reference-punkter, højreklik, klik på den side hvor forkanten skal tegnes:
  • Rens kanter. Fjerner overlappende linier, snapper hjørner, skærer linier og fjerner småstumper:
  • Skjul/Viser målinger. Skjuler opmåling i planet:
  • Skjul/Viser profiler. Skjuler målte profiler:
  • Zoom alt. Viser hele tegningen:
  • Udviddet lagkontrol. Administrer lag:
  • Fortryd. Fortryd seneste ændring i tegningen:
  • Genskab. Genskab seneste ændring i tegningen:
  • Udskriv. Udskriver tegning som vist på skærmen:
  • Nyt punkt. Tegn nyt punkt. Klik på ønsket placering:
  • > Ny cirkel. Angiv diameter og klik på centrum. Hvis diamter sættes til 0 skal der tillige klikkes for radius:
  • Ny cirkelbue. Klik 3 punkter på bue: start, midte, slut:
  • Tekst. Indsæt tekst. Klik på startpunkt, klik for retning, skriv tekst, højreklik:
  • Ny linie med fast længde/vinkel. Indtast længde. Indtast vinkel. Klik på startpunkt:
  • Ny linie. Tegn ny linie. Klik på startpunkt, klik på slutpunkt, højreklik:
  • Slet. Slet objekt. Klik på et eller flere objekter, højreklik:
  • Dimension. Indsæt mål. Klik på start punkt, klik på slutpunkt, klik for placering. Bemærk! Når polær lås er aktiv indsættes først vandret mål og dernæst lodret mål:
  • Vinkel. Indsæt vinkelmål. Klik på vinkel, klik på 1. retning, klik på 2. retning, klik for placering:
  • Radius. Indsæt radiusmål. Klik på cirkel bue, hvor radius ønskes indsat:
  • Skær. Skær 2 linie mod hinanden. Klik på 1. linie, klik på 2. linie. Der skal klikkes på den side, som bevares:
  • Afrund hjørner. Angiv radius. Udpeg 2 liniestykker:
  • Afkort. Afkort linie mod en anden. Klik på den eller de linier der skal afkortes til, højreklik, klik på den eller de linier som skal afkortes, højreklik. Der skal altid klikkes på den side som ønskes fjernet:
  • Forlæng. Forlæng linie mod en anden. Klik på den eller de linier der skal forlænges til, højreklik, klik på den eller de linier som skal forlænges, højreklik:
  • Kopier. Kopier objekt(er). klik på et eller flere objekter, højreklik, klik på startpunkt for flytning, klik på slutpunkt:
  • Flyt. Flyt objekt. Klik på et eller flere objekter, højreklik, klik for startpunkt, klik for slutpunkt:
  • Drej/Rotér. Drej objekt. Indtast vinkel, klik på et eller flere objekter, højreklik, klik på omdrejningspunkt. Hvis der ikke tastes vinkel, skal der efterfølgende udpeges vinkel i tegningen:
  • Drej alt. Udpeg start- og slutpunkt for ny basislinie. Hele opmålingen og tegningen drejes i denne retning. Bruges sammen med polær lås til indsætning af hovedmål:
  • Offset/Parallel forskyd. Kopier en linie. Tast afstand, klik på linie, klik på ønsket retning for forskydningen. Hvis der tastes 0 som afstand, skal der efterfølgende markeres afstand i tegningen:
  • Spejlvend. Udvælg objekter, højreklik. Udpeg start- og slutpunkt for linie, som der skal spejles omkring:
  • Opdel. Del linie. Klik på linie, klik på startpunkt for opdeling, klik på slutpunkt, højreklik:
  • Skift signatur. Skift signatur. Klik på et eller flere objekter, højreklik. Inden valg af værktøjet skal Lagnavn være sat korrekt:
  • forkant. Indsæt "X" på kant:
  • Liste. Indsæt "Δ" på kant:
  • Bagkant. Indsæt "O" på kant:
  • De efterfølgende funktioner virker sammen med de ovenstående:

  • Skift baggrundsfarve. Skift mellem sort og hvid baggrund:
  • Polær lås. Låser tegneværktøjet, som snapper til hele vinkler med 45 graders interval:
  • Zoom vindue. Tegn rektangel for zoom-udsnit:
  • Snap. låser til: Alle knuder og punkter: Krydsende linier: Tangentpunkter: Vinkelret på linier:
  • Lagkontrol. Sætter aktivt tegnelag:
  • Desuden benyttes mellemrum eller højre klik til at gentage sidst anvendte funktion, og musens scroll-tast kan bruges til at zoome ind og ud.

  til toppen

  Vedligeholdelse

  Hvis totalstationen har været udsat for fugt aftørres det med tør klud og stilles i ÅBEN instrumentkasse.

  Hvis totalstationen har været udsat for støv mv. aftørres det med hårdt vredet klud. Linserne skal altid være rene under betjening.

  Totalstation, bluetooth sender og PC skal altid opbevares i tørt og opvarmet rum. Instrumentkassen bør altid stå åben ved opbevaring for at undgå fugt.

  Efter endt brug sættes instrumentbatterier og PC til opladning.

  til toppen

  Kontrol

  Systemet er afhængig af at den benyttede totalstation fungerer optimalt.
  Der bør derfor foretages egenkontrol af instrumentet 6 gange årligt. Det anbefales desuden, at instrumentet sendes til service hos leverandøren 1 gang årligt.
  Hvis instrumentet har været udsat for stød eller anden belastning bør der som minimum foretages egenkontrol.

  Egenkontrollen består af følgende rutiner:

 • Opstil instrumentet på stativ på fast underlag. Indstil omhyggeligt instrumentet i vandret. Drej instrumentet en halv omgang. Kontroller at libellerne stadig viser vandret.
 • Indstil omhyggeligt sigtekornet på et fikspunkt i min. 10 meters afstand. Nulstil horisontalaksen (Hz=0) og noter vertikalaksen (V1). Drej instrumentet en halvomgang og indstil igen sigtekornet på fikspunktet. Hz skal nu være 200.000 og V skal være = (400 - V1). Der kan accepteres afvigelser på +/- 0.005 gon.
 • Start programmet og mål to kendte fikspunkter. Mål afstanden mellem fikspunkterne med dim-værktøjet. Kontroller at afstanden er som forventet. Der kan accepteres udsving på +/- 1 mm.
 • Hvis een eller flere rutiner viser fejl gentages kontrollen. Hvis der ikke kan opnås tilfredsstillende resultat, bør instrumentet sendes til service hos leverandøren.

  til toppen

  Fejlfinding

  Hvis der ikke kan opnås forbindelse til totalstationen kan det skyldes følgende:

 • Bluetooth senderen er indstillet forkert.
  Løsning:
  Indstil den til følgende værdier (følg særskilt manual)
  Baudrate: 9600
  Databit: 8
  Paritet: Ingen
  Stopbit: 1
  -følg særskilt manual
 • Bluetoothforbindelsen er ikke aktiveret på PC'en
  Løsning:
  Start Bluetooth administrationsprogrammet og aktiver forbindelsen.
  Hvis dette ikke virker, så genstart PC'en
 • Bluetooth senderen er slukket
  Løsning:
  Tænd senderen (indsæt opladerstik i senderen).
  Tilslut evt. ekstern strømforsyning
 • Totalstationen er indstillet forkert
  Løsning:
  Sæt totalstationen til ekstern kommunikation med følgende værdier:
  Baudrate: 9600
  Databit: 8
  Paritet: Ingen
  Stopbit: 1
  -Følg totalstationens manual.
 • Ved andre fejl kontaktes den systemansvarlige.

  til toppen